حضور شرکت سورناگستردر همایش چاپ و بسته بندی

همایش توسعه صنعت چاپ و بسته بندی در تبریز برگزار شد

شرکت فناوری اطلاعات به عنوان مشارکت و برنامه نویس و مدیریت انفورماتیک همایش بود

بالا